Informacija ugdymo įstaigoms

ATMINTINĖ VAIKO GEROVĖS KOMISIJAI

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1. MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.

2. ĮVERTINIMO TIKSLAS – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

3. ĮVERTINIMĄ ATLIEKA:

 1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);
 2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);
 3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;
 4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
 5. Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).

4. SPECIALŲJĮ UGDYMĄSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBĄ SKIRIA:

 1. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).
 2. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą).

 

ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI

I. PIRMINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DUOMENYS FIKSUOJAMI DOKUMENTUOSE:

 1. Mokinio stebėjimo kortelė (1 priedas);
 2. Anketa (2 priedas);
 3. Sutikimas (4 priedas);
 4. Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (5 priedas);
 5. Sutikimas (6 priedas);
 6. Pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7 priedas);
 7. Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (8 priedas);
 8. Individualūs psichologinio, pedagoginio, logopedinio įvertinimo protokolai, klausimynai, aprašymai ir kortelės (kalbos įvertinimo kortelių formų pavyzdžiai);
 9. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (išrašas iš medicininės formos 027 A);
 10. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno);
 11. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo.

 

II. PAKARTOTINIO ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTAI:

 1. Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją;
 2. Mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo (5 priedas) kopiją;
 3. PPT pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (7,8 priedai) kopijas;
 4. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai, pasiekimų knygelė arba išrašas iš elektroninio dienyno);
 5. Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai (išrašas iš medicininės formos 027 A).

 

III. MOKINIO, UGDOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOJE (GRUPĖJE), BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE (KLASĖJE), SKIRTOJE MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, ĮVERTINIMO TVARKA (JEI TAI REKOMENDUOTA PIRMINIO ĮVERTINIMO TARNYBOJE METU ARBA JEI KOMISIJA NUTARIA PATIKSLINTI IŠVADĄ APIE SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) GRUPĘ, LYGĮ  ARBA IKIMOKYKLINIO  UGDYMO PROGRAMOS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  BENDROSIOS PROGRAMOS AR BENDROJO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMĄ.

 1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-i) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir kreipiasi į Komisiją.
 2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka Įvertinimą (jei yra šių specialistų: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas), nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas) ir kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo. Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.
 3. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais (Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka,  Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Sutikimu (6 priedas), mokinio rašto darbais, piešiniais), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia.
 4. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;
 5. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu.

 

IV. DĖL SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS NUTRAUKIMO.

 1. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko (-ų) ugdymosi Pasiekimų aprašą (3 priedas). Tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos pateiktus dokumentus, specialųjį ugdymąsi Tarnybos vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį Įvertinimą.
 2.  Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja Tarnybą.

Susisiekime  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas