Karjera
Įstaigos pavadinimasKauno pedagoginė psichologinė tarnyba
PareigosUgdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologas
Darbo vietaKauno pedagoginė psichologinė tarnyba Ugdymo įstaigų konsultavimo skyrius
 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba plečia veiklą ir kviečia prisijungti prie kolektyvo psichologus, norinčius savo profesinėje veikloje dalintis savo žiniomis ir įgūdžiais, konsultuojant ugdymo įstaigas, bei kartu su švietimo įstaigų bendruomenėmis kurti kaip įmanoma saugesnę ir emociškai palankią ugdymui (-si) aplinką vaikams ir mokiniams ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose.  Įsteigtos 6 ugdymo įstaigų konsultavimo skyriaus psichologo pareigybės ir kviečiame pretendentus teikti prašymus šioms pareigoms užimti.
Reikalavimai1. Įgytas universitetinis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis arba penkių metų nuosekliųjų universitetinių studijų psichologo diplomas arba teisės aktų nustatyta tvarka prilygintas aukštojo mokslo išsilavinimas, arba pripažintas, kaip lygiavertis užsienyje įgytas išsilavinimas;
2.  2 metų ir ilgesnė psichologo darbo patirtis;
3. Susipažinimas su  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą;
4. Lietuvos Respublikos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemos supratimas.
FunkcijosŠias pareigas einantis psichologas atlieka tokias funkcijas:
1. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves;
2. formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių mokinių (vaikų) ugdymą kartu su bendraamžiais;
3. inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psicho-loginių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų ar jas spręsti;
4. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi klausimais mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;
5. kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) sunkumams spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu;
6. teikia informaciją apie konsultuojamus mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
7. atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, pagal pateiktą mokyklos administracijos prašymą;
8. rengia metodines rekomendacijas mokinio (vaiko) raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių sunkumų prevencijos klausimais;
9. išbando naujai parengtas psichologinio vertinimo metodikas, siekdamas išsiaiškinti jų tinkamumą naudoti;
10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
11. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius, Skyriaus vadovo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Darbo užmokestisPareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,89 iki 8,28, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Psichologo pareigybė priskiriama A1 lygiui. Pastoviosios dalies koeficientas didinamas 20 procentų.
Dokumentai, kurie turi būti pateiktiPrašymas leisti dalyvauti atrankoje. Motyvacinis laiškas (pageidautina). Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija. Gyvenimo aprašymas (CV).
Dokumentų priėmimo vietaA.Mickevičiaus g. 54, Kaunas arba  el.p. konsultavimasppt@gmail.com
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai8 37 423284, 867307153
Dokumentų priėmimo terminas2021-02-15
Atrankos pokalbio laikassu pretendentais derinamas asmeniškai

Susisiekime







  Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Biudžetinė įstaiga,
  kodas 193106269. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. A. Mickevičiaus g. 54, LT-44244 Kaunas.
  Tel./Faks. 837 423284, 837 424881
  el. p. info@kppt.lm.lt

  Registracijos pedagoginiam psichologiniam įvertinimui telefonas:  (8-37) 424881 Registracijos psichologų, socialinio pedagogo konsultacijoms telefonas:  (8-37) 423284
  A. Mickevičiaus g. 54, LT – 44244 Kaunas